Избите в България

Северозападен район
Дунавска равнина
Северен черноморски район
Долината на струма
Западна тракийска низина
Розова долина
Източна тракийска низина
Сакар
Южен черноморски район